Tingimused:

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Reisikorraldaja OÜ töötleb Kliendiandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik sõlmitud lepingute täitmiseks, Klientide parimaks teenindamiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Reisikorraldaja OÜ kogub isikuandmeid oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieerub tingituna sellest, millega reisitakse (buss/rong/lennuk/laev) kui ka sellest kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse). Selliselt on nõuded riikide ja teenuste osutajate lõikes erinevad ning seetõttu võib varieeruda ka sellest tingituna isikuandmete maht, mida teenuse osutamiseks koguda on vaja. Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, sugu, vanus aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole EL’i riike võib loetelu täieneda muu vastava sihtriigi omapärade tõttu (nt kuid mitte ainult rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne).

1.3. Reisikorraldaja OÜ-l on õigus siinseid Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, andes sellest Klientidele oma kodulehel www.reisikorraldaja.ee teada vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid muudetakse üksnes õigusaktides tehtud muudatuste tõttu.

1.4. Reisikorraldaja OÜ peab Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja kaitset väga oluliseks ning tagab Kliendiandmete kaitse kõrge taseme ja Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse.

2. MÕISTED

2.1. Isikuandmed – pakutavate või vahendatavate teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2.2. Kliendiandmed – igasugune info, mis on Kliendi kohta teada, sh isikuandmed (nt nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel jne), ja Teenuse andmed.

2.3. Kliendiandmete töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine ja hävitamine.

2.4. Kliendisuhe – õigussuhe, mis tekib Kliendi ja Reisikorraldaja OÜ vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada mõnda Reisikorraldaja OÜ teenust.

2.5. Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Reisikorraldaja OÜ teenuseid.

2.6. Teenuse andmed – teenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmed Kliendi kohta.

3. KLIENDIANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

3.1. Reisikorraldaja OÜ töötleb Kliendiandmeid, mis on Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte käigus või isiku liitumisel Reisikorraldaja OÜ elektroonse reklaamikanaliga.

3.2. Kliendiandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest, kui Klient ise on andnud loa oma andmete väljastamiseks või kui andmed on vaja väljastada olukorras, kus Klient on lepingut rikkunud (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

3.3. Reisikorraldaja OÜ töötleb Kliendiandmeid selleks, et:
 • otsustada, mis tingimustel pakkuda Klientidele teenuseid (nt lepingu sõlmimisele eelnev Kliendiandmete töötlemine, krediidivõime hindamine);
 • täita Klientide ees võetud kohustusi teenuste osutamise osas;
 • anda Klientidele infot eriolukordade ja -lahenduste kohta (nt muudatused lennuaegades);
 • paremini mõista Klientide ootusi teenuste suhtes (nt kliendiküsitlused, tarbijauuringud jms);
 • analüüsida kliendigruppe ja/või teenuste kasutamist;
 • pakkuda Klientidele hoolikalt valitud koostööpartnerite teenuseid (teiste reisikorraldajate kampaaniad);
 • kaitsta oma õigusi (nt andmete edastamine õigusabi osutajale, kohtule);
 • täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
4. KLIENDIANDMETE SALVESTAMINE

4.1. Teie kohta kogutud andmeid, millised on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuanded kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, kes asub Eesti Vabariigis. Kõnealune kolmas osapool ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta Teie isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

5. KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

5.1. Klientidel on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja informatsioonile tema tehtud tehingute kohta. Samuti on Klientidel igal ajal õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.

5.2. Reisikorraldaja OÜ kinnitab, et:
 • kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;
 • tema töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ja nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise korral;
 • tema töötajatel on õigus Kliendiandmeid töödelda ainult tööülesannete täitmiseks; ilma tööalase vajaduseta Kliendiandmete töötlemine, sh Kliendiandmete vaatamine, on keelatud;
 • nõuab kõigilt koostööpartneritelt, kellega ta teeb Kliendiandmete töötlemisel koostööd (nt IT- või postifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.
5.3. Juhul, kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete järgi lubatud, on tal õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu lõpetamist. Reisikorraldaja OÜ töötleb Kliendiandmeid nii kaua, kuni Kliendiandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud või õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

5.4. Kui klient leiab, et Reisikorraldaja OÜ on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Klienditoe poole e-posti aadressil sinu@reisikorraldaja.ee või telefonil 6007071.

5.5. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.