Tingimused:

Reisibüroo vastutuse piirid ja reisiteenuste müügi tingimused:

1. DOKUMENTIDE ÕIGSUS
Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile (tema puudumisel oma reisibüroo vastutavale esindajale). Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires.
2.TELLIMUSTE MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE
Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning hotellil on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes teeksid. Enamlevinud situatsioonid on järgmised:
2.1. LAEVAPILETI MUUTMINE/TÜHISTAMINE
Tingimused vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel alla 30 p enne väljasõitu kasseeritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.
2.2. HOTELLITELLIMUSTE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
Kui hotellitellimus, mida Te ei kavatse kasutada, ei ole tühistatud hiljemalt hotelli saabumise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks, kasseeritakse reisijalt 100% esimese öö maksumusest. Grupitellimuse (alates 10 in) muutmine loetakse tühistamiseks, kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt. Kusjuures sellega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva.
2.3. PAKETIREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
Valmiskujul müüdavaid paketireise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Paketireiside eest broneerigutasu maksmisel tuleb arvestada, et teise osamakse mittetähtaegsel tasumisel tühistub broneering, bronreeringumakse tagastamisele ei kuulu ja edaspidine paketi maksumus sõltub hotelli ja/või lennuki kohtade hetkehindadest ja/või olemasolust. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega, vajaduse korral nõudke suulist võikirjalikku tõlget. Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist, kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul avaldanud.
3. KOHTADE KINNITAMINE TAGASILENNULE
Kõik lennud väljaspool Euroopat (ning grupitellimused sõltumata sihtpunktist) kuuluvad kohustusliku kinnitamise (reconfirm) alla hiljemalt 72 tundi enne tagasilendu. Selle nõude ignoreerimise korral võib lennukompanii tühistada Teie kohad, mis algselt olid kinnitatud. Kohtade kinnitamiseks helistage (sihtpunktis viibides) antud lennukompanii lähimasse esindusse.(Ei kehti pakettreisi korral)
4. KINDLUSTUS
Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama, milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.
5. REISIBÜROO VASTUTUS
Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada ompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.
6. TARBIJAKAITSE
Eesti Vabariigi Tarbijakaitseseadus nõuab ostja ja müüja vahelist lepingut iga müügitehingu kohta. Reisibüroo teenuseid kasutav klient/reisija on seotud järgmiste lepingutega:
6.1. TRANSPORDIPILET
...kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.
6.2. KÄESOLEV DOKUMENT
...mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut reisibüroo ja kliendi/reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine reisibüroole on võrdsustatud kliendi/reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine (kumb enne toimub) tähendab seega Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga, samuti aga kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult, või mida Teil oleks võimalus olnud oma reisikonsultandi käest nõuda enne tellimuse lõplikku kinnitamist.